SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Akceptací tohoto dokumentu uděluji společnosti Term spol. s r. o., IČ: 41539460, se sídlem Brno - Černovice, Hájecká 12, PSČ 618 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1951 (dále jen „Společnost“) jakožto správci souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů, které Společnosti poskytnu nebo které jsem již v minulosti poskytl v souvislosti s užíváním webových portálů provozovaných Společností a souhlasím zároveň s tím, aby tyto osobní údaje byly zařazeny do databáze a informačního systému Společnosti, byly Společností uchovávány a případně poskytnuty třetím osobám – obchodním partnerům Společnosti.
 
Společnost je oprávněna poskytnuté osobní údaje použít pro následující účely zpracování: reklamní a marketingovou činnost, zasílání obchodních sdělení, nabídek Společnosti a informací o produktech a službách, pořádání spotřebitelských soutěží a ke komunikaci se subjektem údajů.
 
Společnost bude osobní údaje zpracovávat sama nebo prostřednictvím třetích osob v souladu s platnými právními předpisy při zachování principu korektnosti, transparentnosti a ochrany zájmů a práv subjektu údajů.
 
Tento souhlas je udělen a vyjádřen dobrovolně. Jsem si vědom (a) toho, že k udělení tohoto souhlasu nemohu být nucen (a). Souhlas je udělen na dobu neurčitou, přičemž poskytnuté osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu, pokud k jejich zpracovávání poté nebude zároveň dán jiný důvod dle příslušného právního předpisu.
 
Právním základem pro zpracování mnou poskytnutých osobních údajů je tento souhlas, přičemž některé osobní údaje mohou být zpracovány i proto, že jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsem uzavřel se Společností.
 
Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:
Asylum Navaho Peddy Big Fish Head Amazonas